Tukea lapselle

Sosio-emotionaaliset vaikeudet

Lapsen sosio-emotionaalisen kehityksen vaikeudet ilmenevät usein vuorovaikutussuhteissa toimimisen hankaluuksina perhe- tai päiväkoti-/kouluympäristöissä. Vaikeuksia voi olla myös tunteiden tai käyttäytymisen hallinnassa. Lapsen sosio-emotionaalisen kehityksen häiriöön voivat viitata pitkään jatkuneena ja arkielämää toistuvasti haittaavina esimerkiksi voimakkaat pelot, ahdistuneisuus, vaikeus erota vanhemmasta, pakko-oireet, masentuneisuus.

Pelot ovat normaali osa lapsen kehitystä. Ne auttavat lasta varautumaan vaaroihin. Joskus pelko voi kasvaa liian isoksi, jolloin se haittaa lapsen ja perheen arkea. Pelot voivat liittyä yksinoloon, nukkumaanmenoon, kouluun, esiintymiseen, sosiaalisiin tilanteisiin tai tiettyihin kohteisiin, kuten lentokoneella lentämiseen.

Ahdistunut lapsi on huolissaan monista asioista. Huoleen yhdistyy mm. levottomuuden tai jännittyneisyyden tunne, väsymys, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, pahoinvointi, ripuli tai vaikeus nukahtaa.

Eroahdistushäiriössä lapsen ahdistuksen pääaiheena on eron pelko. Pelkoon liittyy haluttomuus irtaantua läheisestä ihmisestä, haluttomuus mennä nukkumaan olematta häntä lähellä sekä voimakkaat keholliset tuntemukset, kuten päänsärky, vatsakipu ja oksentelu, eron uhatessa. Eroahdistus aiheuttaa usein koulusta tai päiväkodista poisjäämistä.

Pakko-oireiselle häiriölle ovat ominaista pakkoajatukset tai pakkotoiminnat. Pakkoajatukset ovat toistuvia mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia. Pakkotoiminnat ovat toistuvaa käytöstä kuten käsien pesu, esineidenjärjestely, lukitsemisen tarkastaminen tai mielessä tapahtuvaa toimintaa esim. rukoilu, laskeminen, sanojen hiljainen toistelu.

Masennuksella tarkoitetaan pitempään, joskus viikkoja tai jopa vuosia, kestävää alentunutta mielialaa, joka voi ilmetä alakuloisuutena, surumielisyytenä, ärtyisyytenä tai pessimistisyytenä. Masennuksen muita oireita ovat unettomuus, liikaunisuus, ruokahaluttomuus tai lisääntynyt ruokahalu, painon lasku tai kohoaminen, väsymys, ajatukset kuolemasta tai itsemurha-ajatukset.

Fammin psykologit kartoittavat tunne-elämän pulmien vaikeuden ja laajuuden sekä suunnittelevat tarvittavan hoidon lapsen auttamiseksi.

Tottelemattomuus ja käytöshäiriöt

Tottelematon lapsi ei noudata vanhemman ohjeita tai käskyjä. Tottelemattomuus on osa lapsen normaalia itsenäistymiskehitystä, joka on huipuissaan kahden ikävuoden kohdalla. Kuitenkin vielä 4-5 – vuotiaana lapset kieltäytyvät usein vanhempien ohjeista ja käskyistä. Joskus tottelemattomuus johtaa valtataisteisteluihin vanhempien ja lasten välillä ja johtaa pitkiin kiistoihin, jolloin lapsi alkaa vastustaa useimpia aikuisen käskyjä.

Käytöshäiriöistä puhutaan silloin, kun lapsen käyttäytyminen rikkoo toistuvasti sosiaalisia normeja. Käytöshäiriöihin kannattaa hakea apua jo varhain. On sanottu, että käytöshäiriöiden ennaltaehkäisy on tehokkainta ja vaikuttavinta mahdollista ennaltaehkäisevää työtä.

Monet Fammin työntekijät ovat erikoistuneet käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Meillä on mm. käytössä eräs tutkituimmista ja tehokaimmista menetelmistä: Ihmeelliset Vuodet- menetelmä, jota tarjoamme niin perheille uin ryhmillekin.

Villi, vilkas tai herkkä lapsi

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Toiset lapset ovat vilkkaita ja touhukkaita, toiset lapset rauhallisia, hitaasti lämpeneviä tai vetäytyviä ja ujoja. Joskus lapsen erityispiirteet ovat niin voimakkaita että ne vaikuttavat lapsen ja perheen arjen sujumiseen.

Fammissa otamme jokaisen lapsen vastaan ainutkertaisena. Tavoitteena on lapsen kokemusmaailman ymmärtäminen ja avun tuominen perheelle.

 

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi lukivaikeus (lukihäiriö), matematiikan vaikeus tai kielellinen vaikeus. Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta. Usein samalla henkilöllä voi esiintyä monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia samanaikaisesti. Oppimisvaikeudet hidastavat lapsen oppimista ja koulunkäynti voi olla työlästä. Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa myös lapsen minäkäsitykseen, itsetuntoon ja käsitykseen itsestä oppijana.

Fammin psykologit kartoittavat oppimisvaikeuden laadun ja vaikeusasteen sekä auttavat lasta oppimaan kannustavassa hengessä. Lapsen kehittymistä tuetaan myös kotiharjoittein ja tarvittaessa suunnitellaan tukitoimia yhdessä koulun kanssa.

fammi

Katajanokankatu 3 E 19,
00160 Helsinki

Ota yhteyttä:

Lähetä viesti

7 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This